OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, spoločnosť Oresi Slovakia s. r. o., so sídlom Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 05 Trenčín, IČO: 44 852 550, pričom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na e-maile: privacy@oresi.sk alebo t.č.: 0914 327 607.

.

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach, pričom pre bližšie informácie kliknite na oblasť, ktorá Vás zaujíma. Po rozkliknutí sa dozviete informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, právnych základoch, dobách ich uchovávania, príjemcoch a ďalších informáciách o tom, ako Vašej osobné údaje spracúvame.

Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje.

GDPR – VYBAVOVANIE DOPYTOV, ŽIADOSTÍ, BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, pričom pri každej oblasti spracúvania Vašich osobných údajov sú uvedené konkrétne práva, ktoré Vám prislúchajú:

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;

 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

Marketing a reklama

 1. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

Informovanie o novinkách, špeciálnych akciách, reklamných ponukách, pozvánkach na podujatia (ďalej len “newsletter”)

Informovanie o novinkách, špeciálnych akciách, reklamných ponukách, pozvánkach na podujatia (ďalej len “newsletter”).

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 3 rokov

Priamy marketing

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!)(viď nižšie práva dotknutej osoby).

Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb (už existujúcich zákazníkov).

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba.

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (napr. poskytovateľa produktov, ktoré prevádzkovateľ predáva) zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom ponuky vlastných podobných produktov prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje boli získané v súvislosti s predchádzajúcim poskytnutím produktov.

Po dobu existencie zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov

Spotrebiteľské súťaže

Zapojenie sa do súťaže, spracovanie účasti v súťaži, žrebovanie alebo určenie víťaza iným spôsobom, vyhodnotenie a overenie výsledkov súťaže, komunikácia s úspešnými, prípadne neúspešnými účastníkmi, zverejnenie víťaza (webová stránka, sociálne siete a pod.), odovzdanie výhry.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súťaže a 1 rok po jej ukončení

Účasť na bezplatných podujatiach

Zabezpečenie účasti dotknutých osôb na bezplatných seminároch, webinároch, školeniach a iných bezplatných eventoch a kampaniach organizovaných prevádzkovateľom, možnosti otestovania niektorých služieb a produktov, príprava a zabezpečovanie riadneho priebehu týchto podujatí vrátane získavania spätnej väzby (feedbacku) a zisťovania spokojnosti účastníkov.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

1 mesiac po ukončení podujatia

Účasť na spoplatnených podujatiach

Zabezpečenie účasti dotknutých osôb na spoplatnených seminároch, spoplatnených školeniach, konferenciách a iných spoplatnených eventoch a kampaniach organizovaných prevádzkovateľom, možnosti otestovania niektorých služieb a produktov, príprava a zabezpečovanie riadneho priebehu týchto podujatí vrátane získavania spätnej väzby (feedbacku) a zisťovania spokojnosti účastníkov.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba.

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (zákazníka) na riadnom plnení zmluvy, na základe ktorej sa spoplatneného podujatia zúčastňuje zákazníkom určená osoba (napr. jej štatutár, zamestnanec, iná poverená osoba); v rámci tohto zmluvného vzťahu je potrebné spracúvať osobné údaje účastníkov, t.j. osôb, ktoré nie sú priamo zmluvnou stranou takejto zmluvy.

10 rokov

Vyhotovenie prezenčnej listiny na podujatiach

Zabezpečenie kontroly prístupu na podujatia, pri ktorých je obmedzený počet účastníkov, a to podľa registrácie účastníkov; spracúvanie telefónneho čísla za účelom možnosti kontaktovania v prípade technických vád alebo nedostatkov, ktoré vyvstanú počas podujatia a môžu rušiť ostatných účastníkov podujatia.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa na zabezpečení a kontrole obmedzenej kapacity priestorov, v ktorých sa koná podujatie, odkontrolovanie, či sa podujatia účastní osoba, ktorá bola registrovaná, ako aj záujem na zabezpečení bezproblémového priebehu podujatia a predídenia vzniku akýchkoľvek rušiacich elementov.

1 mesiac po ukončení podujatia

Vyhotovenie menovky pre účely účasti na podujatí

Identifikácia účastníka podujatia, networking medzi účastníkmi podujatia.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania podujatia

Fotenie kuchýň

Zabezpečenie vyhotovenia fotografií kuchýň spokojných zákazníkov, ktorí prejavili záujem zverejniť fotografie ich kuchýň a zverejnenie fotografií kuchýň za účelom zvýšenia predajnosti tovaru a služieb prevádzkovateľa.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (napr. poskytovateľa produktov, ktoré Prevádzkovateľ predáva) zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom fotografií kuchýň spokojných zákazníkov, ktorí prejavili záujem zverejniť fotografie ich kuchýň a zverejnenie fotografií kuchýň v marketingových a propagačných materiáloch prevádzkovateľa.

Po dobu, po ktorú je fotografia kuchyne zverejnená, najneskôr 10 rokov

Články, reklamné a marketingové podklady

Vyhotovovanie a prípadné zverejňovanie článkov, blogov a iných reklamných a marketingových podkladov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje autora, tretích osôb (v prípade poskytnutia referencií alebo iných vyjadrení)

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo pre autorov, ktorí uzavreli s prevádzkovateľom zmluvu alebo

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 3 rokov

Fotografie a videá pre účely marketingu a reklamy

Zachytenie fyzickej podoby dotknutej osoby (fotografie, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy) a ich zverejnenie za účelom prezentácie tovarov, služieb, či inej činnosti prevádzkovateľa.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 3 rokov

Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Google

Vytvorenie a prevádzkovanie fanúšikovskej stránky, komentovanie príspevkov osôb, ktoré zanechali komentár alebo iné označenie na fanúšikovskej stránke, komunikácia s osobami, ktoré oslovili prevádzkovateľa cez sociálne siete (napr. messenger).

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba.

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom prezentovania sa cez sociálne siete, ako aj záujem na komunikácii s dotknutými osobami, ktoré prejavili záujem o aktivity prevádzkovateľa napríklad komentárom alebo oslovili prevádzkovateľa.

Po dobu, p ktorú dotknutá osoba nevymaže svoj príspevok, v ostatných prípadoch po dobu komunikácie s dotknutou osobou

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak sú to osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, subjekty zabezpečujúce služby pre realizáciu podujatia (SBS, catering), osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce cloudové služby atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa pri týchto účeloch neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií, s výnimkou prípadu, ak nám poskytnene súhlas so zasielaním newslettrov, pri ktorých využívame služby americkej spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, ktorá dáta ukladá v dátovom centre v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp pri prenose osobných údajov z Európskej únie do tretích krajín spĺňa a dodržiava podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre sprístupnenie určitej služby alebo informácií (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s uvedeným.

Web stránka www.oresi.sk

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVNIA

Všeobecný kontaktný formulár v časti “Kontakt” a kontaktné formuláre v časti “Predajne” (napr. Štúdio Oresi – Bratislava)

Vybavenie dopytu a/alebo zodpovedanie otázky dotknutej osoby, prípadne tretej osoby, ktorá vyplnila a odoslala kontaktný formulár, a to za účelom výberu a vytvorenia návrhu novej kuchyne.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu komunikácie s dotknutou osobou a 1 rok po jej ukončení

Kontaktný formulár v časti “Kariéra v Oresi”

Ponuka pracovnej pozície pre uchádzačov, ktorí prejavia záujem pracovať u prevádzkovateľa.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka

Prihlásenie sa na odber newslettera/noviniek ako súčasť iných formulárov na web stránke

Zasielanie newslettrov.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 3 rokov

Hviezdne kuchyne, Listy našich zákazníkov

Zverejnenie listov od zákazníkov prevádzkovateľa, zverejnenie referencií od verejne známych osobností, ktoré si od prevádzkovateľa zakúpili kuchyňu.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 10 rokov

Fotografie a videá

Zverejnenie fotografií a videí obsahujúcich fyzickú podobu dotknutej osoby alebo jej iné osobné údaje za účelom prezentácie služieb, produktov či inej činnosti prevádzkovateľa.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 10 rokov

Cookies – nevyhnutné (essential cookies)

Cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa na riadnom prevádzkovaní webovej stránky www.oresi.sk a zabezpečení jej základných funkcionalít

Po dobu, akú má dotknutá osoba nastavenú vo webovom prehliadači

Cookies – ostatné (non-essential cookies)

Zapamätanie si používateľských nastavení. Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík. Používanie Google Analytics, Facebook Pixel.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu, akú má dotknutá osoba nastavenú vo webovom prehliadači

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa pri týchto účeloch neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií, s výnimkou prípadu, ak nám poskytnete súhlas so zasielaním newslettrov, pri ktorých využívame služby americkej spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, ktorá dáta ukladá v dátovom centre v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp pri prenose osobných údajov z Európskej únie do tretích krajín spĺňa a dodržiava podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

 1. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti webovej stránky,

 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,

 • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session ccokies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,

 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Dobu uloženia súborov cookies je možné si prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a

 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

 1. Google-Analytics

Okrem vyššie uvedeného využívame Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Analytics používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky.

Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas.

 1. Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel “Like” (“Páči sa mi to”) a “Share” (“Zdieľať”) umiestnených na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah nášho portálu prepojiť so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.

Web stránka www.kuchyneprezivot.sk

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVNIA

Prihlásenie sa na odber

noviniek – newslettra, a to ako aj súčasť iných formulárov na web stránke

Zasielanie newslettrov.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 3 rokov

Články v blogu

Zverejnenie článkov v blogu webovej stránky na témy týkajúce sa kuchýň, zverejnenie rozhovorov a vyjadrení fyzických osôb.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 10 rokov

Zanechanie komentára na blogu na web stránke

Zverejnenie komentárov fyzických osôb na web stránke v časti “Zanechajte komentár”, a to s uvedením užívateľského mena, e-mailu a adresy webu komentujúceho (fyzickej osoby).

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 10 rokov

Fotografie a videá

Zverejnenie fotografií a videí obsahujúcich fyzickú podobu dotknutej osoby alebo jej iné osobné údaje za účelom prezentácie článkov na blogu webovej stránky.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 10 rokov

Cookies – nevyhnutné (essential cookies)

Cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa na riadnom prevádzkovaní webovej stránky www.kuchyneprezivot.sk a zabezpečení jej základných funkcionalít.

Po dobu prístupu na stránku.

Cookies – ostatné (non-essential cookies)

Zapamätanie si používateľských nastavení. Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík. Používanie Google Analytics, Facebook Pixel.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu prístupu na stránku.

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa pri týchto účeloch neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií, s výnimkou prípadu, ak nám poskytnete súhlas so zasielaním newslettrov, pri ktorých využívame služby americkej spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, ktorá dáta ukladá v dátovom centre v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp pri prenose osobných údajov z Európskej únie do tretích krajín spĺňa a dodržiava podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

 1. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti webovej stránky,

 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,

 • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session ccokies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,

 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Dobu uloženia súborov cookies je možné si prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a

 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

 1. Google-Analytics

Okrem vyššie uvedeného využívame Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Analytics používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky.

Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas.

 1. Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel “Like” (“Páči sa mi to”) a “Share” (“Zdieľať”) umiestnených na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah nášho portálu prepojiť so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.

Rozvoj podnikania

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Oblasť

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

Oslovenie zmluvných obchodných partnerov

Vyhľadávanie nových predajcov produktov (vendorov), ktorých produkty prevádzkovateľ ďalej dodáva tretím subjektom, vyhľadávanie nových partnerských spoločností (Qlik partneri, OEM partneri), externých pracovníkov, subdodávateľov a iných dodávateľov služieb a/alebo tovaru (napr. účtovné služby, IT služby, upratovacie služby, právne služby, služby internetového pripojenia), aktívny prieskum trhu, oslovovanie cez štandardné kontakty uvedené na web stránkach alebo obdržané pri osobnej komunikácii so žiadosťou o danie súhlasu na ďalšie oslovenie.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (napr. poskytovateľa produktov, ktoré prevádzkovateľ predáva) nadviazať spoluprácu s potenciálnym zmluvným obchodným partnerom a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, ako aj záujem komunikovať s potenciálnym zmluvným obchodným partnerom prostredníctvom jeho štatutára prípadne inej kontaktnej osoby (zamestnanec).

Po dobu výberu obchodného partnera, najneskôr po dobu 1 roka

Prieskum spokojnosti

Oslovenie existujúcich zákazníkov ohľadom ich spokojnosti s realizáciou zákazky spokojnosti so zamestnancom alebo externým pracovníkom atď., a to za účelom zvýšenia predajnosti tovarov a služieb prevádzkovateľa

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (napr. poskytovateľa produktov, ktoré prevádzkovateľ predáva) zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu, prezistiť spokojnosť zákazníkov s tovarom a službami prevádzkovateľa, prípadne či zo strany zamestnancov alebo externých pracovníkov nedochádza k nevhodnému správaniu alebo protiprávnemu konaniu.

Po dobu 3 rokov

Bližší prieskum spokojnosti

Zber a vyhodnocovanie bližších/ detailnejších údajov ohľadom spokojnosti zákazníka prostredníctvom dotazníkov, osobitných formulárov a iných podobných nástrojov

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 3 rokov

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, v prípade ich neposkytnutia nehrozia žiadne negatívne dôsledky.

Zákazníci

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Predzmluvné vzťahy

Komunikácia s potenciálnym alebo existujúcim zákazníkom ohľadom možnosti a podmienok dodania plnenia zo strany prevádzkovateľa, najmä rokovanie ohľadom zmluvných podmienok, poskytnutie cenovej ponuky, návrh architektúry riešenia, overenie vhodnosti navrhnutého riešenia v špecifických podmienkach zákazníka, ukážka vzorových modelov, referenčná návšteva u zákazníka atď.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania komunikácie, najneskôr po dobu 3 rokov

Uzatvorenie zmluvy

Príprava znenia zmluvy, prípadne potvrdenie objednávky zákazníka, ak sa neuzatvára písomná zmluva, zaevidovanie požiadavky na plnenie do interného systému za účelom riadneho a včasného plnenia zmluvy so zákazníkom.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po jej ukončení

Plnenie zmluvy

Plnenie zmluvných povinností vo vzťahu k zabezpečeniu plnenia v zmysle zmluvy so zákazníkom, uskladnenie tovaru a jeho následná montáž. Vybavovanie reklamácií.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po jej ukončení

Ukončovanie zmluvných vzťahov

Ukončenie zmluvného vzťahu riadnym a včasným dodaním plnenia, prípadne iným spôsobom (odstúpenie, vypovedanie, dohoda atď.), úkony spojené s ukončením zmluvného vzťahu.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po jej ukončení

Štatutári a iné kontaktné osoby v zmluvných vzťahoch

Zabezpečenie komunikácie so zákazníkmi, prípadne realizácie plnenia zmluvy, a to prostredníctvom štatutárov a iných kontaktných osôb.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a zákazníka na uzatvorení a plnení zmluvy, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou (napr. štatutárny orgán, poverený zamestnanec), avšak sú osobami oprávnenými konať v mene zákazníka prípadne sú kontaktné osoby, cez ktoré sa zabezpečuje komunikácia medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, prípadne plnenie zmluvy.

Po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po jej ukončení

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce účtovné služby, externí pracovníci, osoby poskytujúce právne služby atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

Externí pracovníci

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Zmluvné vzťahy

Predzmluvné vzťahy s externými pracovníkmi (živnostníci), komunikácia ohľadom podmienok zmluvného vzťahu, uzatvorenie zmlúv s externými pracovníkmi, plnenie zmlúv, koordinácia externých spolupracovníkov za účelom riadneho a včasného plnenia zmlúv so zákazníkmi, evidencia poskytnutých služieb, ukončenie zmluvného vzťahu riadnym a včasným dodaním plnenia, prípadne iným spôsobom (odstúpenie, vypovedanie, dohoda atď.), úkony spojené s ukončením zmluvného vzťahu. Zabezpečenie komunikácie s externými pracovníkmi, prípadne realizácie plnenia zmluvy, a to prostredníctvom štatutárov a iných kontaktných osôb.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a externého pracovníka na uzatvorení a plnení zmluvy, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou (napr. štatutárny orgán, poverený zamestnanec externého pracovníka), avšak sú osobami oprávnenými konať v mene externého pracovníka prípadne sú kontaktné osoby, cez ktoré sa zabezpečuje komunikácia medzi prevádzkovateľom a externým pracovníkom, prípadne plnenie zmluvy.

Po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po jej ukončení

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce účtovné služby, externí pracovníci, osoby poskytujúce právne služby atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

Dodávatelia bežných služieb a/alebo tovaru

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Zmluvné vzťahy

Predzmluvné vzťahy s dodávateľom (účtovné služby, IT služby, upratovacie služby, právne služby, služby internetového pripojenia a iné nákupy (letenky, cestovné lístky, ubytovanie, nákup kancelárskeho vybavenia a služieb, rozvoj kancelárie ), komunikácia ohľadom podmienok zmluvného vzťahu, plnenie zmlúv s dodávateľmi, ukončenie zmlúv s dodávateľmi. Zabezpečenie komunikácie s dodávateľmi, prípadne realizácie plnenia zmluvy, a to prostredníctvom štatutárov a iných kontaktných osôb.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

a

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a dodávateľa na uzatvorení a plnení zmluvy, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou (napr. štatutárny orgán, poverený zamestnanec dodávateľa), avšak sú osobami oprávnenými konať v mene dodávateľa prípadne sú kontaktné osoby, cez ktoré sa zabezpečuje komunikácia medzi prevádzkovateľom a dodávateľom, prípadne plnenie zmluvy.

Po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po jej ukončení

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce účtovné služby, externí pracovníci, osoby poskytujúce právne služby atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

Pracovnoprávna agenda

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Prijímanie a výber nových zamestnancov

Výber vhodného uchádzača o zamestnanie na príslušné pracovné miesto, úvodná komunikácia s uchádzačom, zaevidovanie uchádzača do evidencie pre výberový proces, realizácia výberového procesu vrátane osobného pohovoru a vypracovania zadania zo strany uchádzača, vyhodnotenie, ukončenie výberového procesu, informovanie o úspešnosti alebo neúspešnosti uchádzača o zamestnanie.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania výberového konania

Evidencia potenciálnych zamestnancov

Vedenie evidencie potenciálnych uchádzačov o zamestnanie pre prípad, ak sa uvoľní pracovné miesto.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

1 rok

Uzavretie pracovnej zmluvy

Uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach mimo pracovného pomeru či inej pracovnoprávnej dokumentácie (napr. dohody o hmotnej zodpovednosti)

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po jej ukončení

Plnenie pracovnej zmluvy vrátane plnenia povinností vplývajúcich zo zákona

Evidencia a kontrola dochádzky, prekážok v práci, evidencia dovolenky a jej čerpania. Plánovanie a evidencia odpracovaného času na projektové zadania a iné pracovné aktivity. Riadenie, plánovanie a organizácia práce, koordinácia zamestnancov za účelom riadneho a včasného plnenia zmlúv so zákazníkmi. Zabezpečovanie interných školení zamestnancov.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

Mzdová politika

Plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti mzdových a iných peňažných nárokov zamestnancov, mzdové listy, výplata mzdy zamestnancom (výplatné listiny, výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd).

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

Vzdelávanie

Rozvoj zamestnanca, zabezpečovanie absolvovania kurzov, vzdelávania, ako aj osobnostného rozvoja zamestnancov.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

Zdravotné poistenie

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni, vrátane ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

Sociálne zabezpečenie

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni, doplnkové dôchodkové sporenie.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

Daňová povinnosť

Plnenie daňových povinností, vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

BOZP

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

Pracovná zdravotná služba

Zabezpečenie služby pracovnej zdravotnej služby v zmysle osobitného zákona.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov, prípadne po dobu určenú zákonom

Osobná agenda

Vedenie osobnej agendy zamestnancov, vedenie osobných zložiek zamestnancov.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

do 70 roku života zamestnanca

Ukončenie pracovnoprávnych vzťahov

Ukončenie pracovného pomeru ako aj iných pracovnoprávnych vzťahov, úkony spojené s ukončením zmluvného vzťahu.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov od ukončenia zmluvy

Zdieľanie údajov v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti

Zdieľanie základných osobných údajov zamestnancov a externých pracovníkov v rámci spoločností skupiny ORESI group, a to na administratívne účely, ako aj efektívneho spravovania ľudských zdrojov medzi spoločnosťami skupiny.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretích strán (zvyšných spoločností ORESI group) efektívne spravovať ľudské zdroje medzi spoločnosťami skupiny zabezpečovať administratívu a jednoduchú komunikáciu medzi spoločnosťami.

Po dobu, po ktorú je zamestnanec alebo externý pracovník vo vzťahu so spoločnosťou skupiny ORESI group

Monitorovanie pohybu zamestnancov prostredníctvom kamerového systému a GPS vo vozidlách

Monitorovanie pohybu zamestnancov prostredníctvom GPS vo vozidlách za účelom ochrany a efektívneho využívania vozidiel a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa vo vozidle a monitorovanie zamestnancov v prevádzkach za účelom bezpečnosti a ochrany majetku, života a zdravia.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa zabezpečiť riadnu evidenciu jázd osôb motorovými vozidlami pri výkone ich práce alebo inej činnosti pre prevádzkovateľa, ako aj odhaľovať kriminalitu či dodržiavať a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu majetku prevádzkovateľa, zamestnancov či tretích osôb v monitorovaných priestoroch.

Pri kamerovom systéme po dobu 15 dní, pri GPS po dobu 3 mesiacov.

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o personálnu agentúru, osoby poskytujúce služby správy kamerového systému a GPS, Sociálnu poisťovňu, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby, a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V prípade neposkytnutia osobných údajov zamestnancom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude zamestnávateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu; finančnú ujmu na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

Účtovná agenda

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Vedenie účtovnej dokumentácie

Vedenie účtovnej evidencie a dokumentácie podľa príslušných právnych predpisov

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov

Daňová povinnosť

Riadne a včasné plnenie daňovej povinnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Evidencia veriteľov (došlé faktúry)

Evidencia veriteľov, pohľadávok, prijímanie faktúr veriteľov a iných súvisiacich účtovných dokumentov

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov

Evidencia dlžníkov (odchádzajúce faktúry)

Evidencia dlžníkov, záväzkov, vystavovanie a zasielanie faktúr a iných súvisiacich účtovných dokumentov

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov

Manažment záväzkov a pohľadávok

Sledovanie realizácie úhrad a splatností záväzkov a pohľadávok, kontrola výdavkov a nákladov

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok od dlžníkov, príprava a zasielanie upomienok a komunikácia s dlžníkmi

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Do doby vymoženia pohľadávky alebo jej odpísania ako nevymožiteľnej, prípadne po dobu 10 rokov

Pokladňa

Vedenie pokladne a stavu hotovosti v pokladni

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou, pričom ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad aj pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

Evidencia a kontrola vozového parku

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Evidencia a kontrola vozového parku

Evidencia a kontrola vozového parku, plnenie zmlúv o poskytnutí motorového vozidla, prípadne o použití súkromného motorového vozidla pre služobné účely, vedenie knihy jázd, riešenie poistných udalostí a pod.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je konkretizovaný záujmom prevádzkovateľa na plnení zmlúv týkajúcich sa motorových vozidiel, ak je pre takéto plnenie nevyhnutné spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (napr. vodičov, osôb, ktorým bolo motorové vozidlo zverené), ďalej záujem na ochrane a bezpečnosti motorového vozidla, ako aj efektívneho a hospodárneho využívania motorových vozidiel pre služobné účely, či riešenia poistných udalostí.

Po dobu držby alebo používania vozidla, prípadne po dobu určenú zákonom

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

Právne vzťahy

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Právne vzťahy

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, poskytovanie právnych rád, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích strán.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa na sledovaní a dodržiavaní právnych predpisov prevádzkovateľa, obstarávaní právnych záležitostí, poskytovaní právnych rád, uplatňovaní práv a vymáhaní nárokov.

Po dobu trvania súdneho alebo iného konania či sporu.

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce právne služby, osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

Korporačná agenda

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Korporačná agenda

Vedenie základnej korporačnej dokumentácie klienta (zakladateľské listiny, zápisnice zo zasadnutí orgánov, rozhodnutia, podpisové vzory atď.), plnenie povinností vo vzťahu k obchodnému registru a iným úradom a orgánom.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Po dobu existencie prevádzkovateľa

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce právne služby, osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti.

IT bezpečnosť/ správa

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

IT bezpečnosť/správa

Zabezpečovanie ochrany dát a bezpečnosti u prevádzkovateľa a iné otázky súvisiace s IT správou, napr. vytvorenie užívateľského konta zamestnanca, prípadne externého pracovníka.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Oprávnený záujem je konkretizovaný záujmom prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu dát a bezpečnosť IT technológií, ako aj náležite spravovať IT technológie vo svojom, ako aj cudzom prostredí.

Doba uchovávania je priebežne vyhodnocovaná podľa nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov (napr. v prípade konta zamestnanca je to doba existencie tohto konta, ktorá závisí od dĺžky pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca)

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti.

KAMEROVÉ SYSTÉMY

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Kamerové systémy

Zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovaní kriminality či narušenia bezpečnosti, predchádzaní škodám na majetku Prevádzkovateľa, ochrane voči nečakaným situáciám (poruchy strojov a pod.), ochrane majetku Prevádzkovateľa a ochrane majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na dodržiavaní a zabezpečení verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovaní kriminality či narušenia bezpečnosti, predchádzaní škodám na majetku Prevádzkovateľa, ochrane voči nečakaným situáciám (poruchy strojov a pod.), ochrane majetku Prevádzkovateľa a ochrane majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore.

15 dní

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o správcu kamerového systému, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a poskytuje sa vstupom do monitorovaného priestoru.

Ochrana priestorov a evidencia návštev

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Ochrana priestorov a evidencia návštev

Evidencia osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa, poskytnutie osobných údajov pri vstupe.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Oprávnený záujem je konkretizovaný záujmom prevádzkovateľa na ochrane priestorov, v ktorých sa vykonáva podnikateľská a iná činnosť, ako aj zamedzenie vstupu do týchto priestorov neoprávneným osobám.

7 dní

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o správcu nehnuteľnosti, v ktorých sa nachádzajú priestory prevádzkovateľa, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia Vám môže byť zamedzený prístup do priestorov.

Registratúra, vedenie odoslanej a prijatej pošty

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA

UCHOVÁVANIA

Vedenie došlej a odchádzajúcej pošty, vedenie registratúry a archívu.

Vedenie došlej a odchádzajúcej pošty, vedenie registratúry a archívu podľa zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Evidencia došlej a odoslanej pošty po dobu 2 rokov; vedenie registratúry a archívu po dobu existencie prevádzkovateľa

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak je to osoba zabezpečujúca vedenie registratúry a archívu, osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti.

GDPR – vybavovanie dopytov, žiadostí a bezpečnostných incidentov

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

Ochrana osobných údajov

Vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Po dobu 5 rokov, prípadne dlhšiu dobu, ak je vedené konanie o ochrane osobných údajov voči prevádzkovateľovi, a to po dobu trvania konania

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak je to zodpovedná osoba, osoby poskytujúce právne služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď., alebo českej spoločnosti Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 25101, IČ: 27240479, ktorá je správcom databáz – informačných systémov, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň poskytovateľom s tým súvisiacich služieb. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti.